Przejdź do treści

Polityka prywatności

Spis treści
Administrator Danych Osobowych
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Kontakt
Newsletter
Zawarcie i realizacja umowy w związku z prowadzoną przez nas działalnością
Marketing bezpośredni
Wydarzenia on-line
Portale społecznościowe
Źródła danych
Odbiorcy danych
Państwa trzecie
Prawa osób fizycznych
Dobrowolność podania danych
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pliki cookies oraz podobna technologia
Zarządzanie ustawieniami cookies

Administrator Danych Osobowych

Realizując zasady podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych, informujemy zgodnie z art.13 ust.3 i 4 RODO, że Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja – Patrycja Żarska-Cynk prowadząca działalność pod nazwą Safety2gether Usługi Doradcze Patrycja Żarska-Cynk, Ul. Wrocławska 23J/7 56-400 Oleśnica, NIP: 6691772026, [dalej „S2G.pl”]​​

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Przetwarzam Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzam Twoje dane osobowe w następujących celach:

Kontakt

Przetwarzam dane osobowe po to, by realizować kontakt z osobami, które się ze mną kontaktują telefonicznie, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Odpowiadamy na zadane mi pytania, udzielam informacji, odpowiadamy na zapytania ofertowe, wysyłam zamówione informacje (np. materiały, o które mnie poprosisz). Cel ten stanowi mój prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowuję przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/ odpowiedzi na pytania/wysłanie zamówionego materiału, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Korespondencję przechowujemy przez taki okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Jeżeli kierujesz do mnie e-maila lub zapytania telefoniczne, proszę Cię o podawanie tylko niezbędnych informacji.

Newsletter

Przetwarzam dane osobowe w celu wysyłki newslettera do osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Takie dane przechowujemy do czasu odwołania zgody.
Jeżeli użytkownik jest tym zainteresowany, może również ode mnie otrzymywać informacje w formie newslettera dotyczące usług powiązanych z moją działalnością, świadczonych przez firmy, które są moimi partnerami biznesowymi. W tym celu masz możliwość wyrażenia odrębnej zgody i dane będą przechowywane przeze mnie do czasu jej odwołania.

Zawarcie i realizacja umowy w związku z prowadzoną przez nas działalnością

W przypadku gdy jesteś moim klientem lub kontrahentem i zawierasz ze mną umowę, przetwarzam niezbędne dla tego celu dane osobowe w celu zawarcia i realizacji tej umowy, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli jesteś reprezentantem lub osobą kontaktową występującą w imieniu klienta lub kontrahenta, Twoje dane osobowe przetwarzam w celu kontaktu służbowego, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kontaktem służbowym jest dla mnie wszelka korespondencja (elektroniczna, papierowa), jak też kontakt telefoniczny dotyczący zawartej współpracy i realizowanej usługi, w szczególności: dokonywanie uzgodnień, umawianie spotkań służbowych, udzielenie odpowiedzi na pytania, kierowanie informacji z mojej strony. Moim prawnie uzasadnionym interesem jest również kontakt z osobami kontaktowymi po stronie klienta dotyczący opinii na temat realizacji umowy, przy czym z inicjatywą takiego kontaktu może się do mnie zwrócić zarówno klient, jak i ja.
Takie dane osobowe przetwarzamy także w celach podatkowych i rachunkowych, gdy przepisy prawa obligują mnie do ich przechowywania lub ujawniania odpowiednim podmiotom. Podstawą prawną przetwarzania przeze mnie danych osobowych w celach podatkowo – księgowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Takie dane przechowuję przez czas niezbędny dla realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą wynikać z takiej umowy, bądź przez czas wymagany przepisami prawa. Dane związane z zawartymi umowami przechowuję przez taki okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Marketing bezpośredni

W przypadku gdy jesteś reprezentantem mojego klienta lub partnera biznesowego, bądź osobą, z którą kontaktuję się w związku ze współpracą z takim podmiotem, mogę przetwarzać Twoje dane osobowe w celu kontaktu (w formie papierowej) noszącego znamiona marketingu bezpośredniego (kierując okolicznościową korespondencję). Taki marketing bezpośredni stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane przetwarzam w takim celu przez okres trwania współpracy.

Wydarzenia on-line

Jeżeli zapisujesz się na moje wydarzenia prowadzone w formie on-line (w szczególności webinaria, webtalks), to Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: zawarcie umowy (realizacja Twojego zamówienia udziału w wydarzeniu, w tym przyjęcie rejestracji, wysłanie zaproszenia na wydarzenie (podstawa: wykonanie umowy o przeprowadzenie wydarzenia lub żądanie uczestnika przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacja obowiązku prawnego dotyczącego wystawiania i księgowania faktur (jeżeli podajesz dane osobowe do faktury) a także prowadzenie sprawozdawczości finansowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) i ponadto: bieżący kontakt, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, zabezpieczenie roszczeń – te cele są moimi prawnie uzasadnionymi interesami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane dla powyższych celów będą przetwarzane przez następujący okres: dane niezbędne dla realizacji umowy / rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są przez czas niezbędny do jej realizacji, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą wynikać z tytułu zawarcia umowy; dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu / odpowiedzi na pytania, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu; dane niezbędne do realizacji wydarzenia płatnego przechowywane będą do maksymalnie 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy.

Portale społecznościowe

Prowadzę profile w portalach społecznościowych:
– Facebook: https://pl-pl.facebook.com/safetytogether
– Facebook: https://pl-pl.facebook.com/profile.php?id=1531236397
– LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/safety2gether/
– LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/patrycja-zarska-cynk/
w celu kontaktowania się z ich użytkownikami oraz przedstawiania na tych portalach przygotowanych treści i promowania własnej działalności (w tym: informowania o nowych wydarzeniach), a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o niej. Za pośrednictwem portali mogę też przeprowadzać konkursy, w których użytkownik bierze udział dobrowolnie. Przetwarzam dane osobowe użytkowników tych portali, gdy odwiedzają moje profile, bądź wchodzą ze mną w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli polubisz nasz wpis lub go skomentujesz, to pamiętaj, że jest to widoczne dla innych użytkowników. Dane osobowe przechowuję do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania.
Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli jesteś użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Twoich danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących Tobie w ich ramach uprawnień:
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Źródła danych

Dane zbieram bezpośrednio od Ciebie, jeżeli do mnie dzwonisz, czy korespondujesz ze mną mailowo lub tradycyjnie, albo pozostawiasz je w innej formie (np. wręczonej wizytówki, wypełnionego formularza, zakupu w sklepie internetowym). Twoje dane mogę również pozyskać od firm, z którymi współpracuję, a które wskazują Cię jako osobę reprezentującą lub właściwą do kontaktu. Dane, jakie otrzymuję w takim przypadku to służbowe dane kontaktowe, bądź zawarte w pełnomocnictwie czy odpisie KRS, jeżeli jesteś osobą reprezentującą.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione współpracownikom S2G.pl, podmiotom udzielającym wsparcia S2G.pl na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. dostawcy oprogramowania takiego jak: platforma do prowadzenia webinarium, platforma do wysyłki newslettera, dostawcy z obszarów: księgowość, agencja marketingowa, hosting, zarządzanie stroną internetową), podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Korzystam z usług MailerLite by realizować wysyłkę newslettera. Z polityką prywatności i polityką cookies MailerLite możesz zapoznać się tutaj: https://www.mailerlite.com/legal
Korzystamy także z usług PiwikPro, któremu przekazujemy informacje zbierane za pomocą plików cookies (informacje statystyczne). Te informacje są anonimowe i nie stanowią danych osobowych. Więcej na temat przetwarzania takich informacji możesz przeczytać tutaj: https://piwikpro.pl/privacy-policy/
Do prowadzenia wydarzeń on-line wykorzystujemy platformę MS Teams (dostarczaną w usługach M365 Microsoftu), która służy mi m.in. do wysyłania zaproszeń na wydarzenia i samej realizacji wydarzenia.

Państwa trzecie

W ramach prowadzonej działalności korzystamy z usług firmy Microsoft z aplikacji M365 na licencji Bussines Standard. Zasady zgodności z RODO: https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy/gdpr-overview

Prawa osób fizycznych

Przysługują Ci następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (16 RODO),
prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (Art. 21 RODO),
w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez przesłanie wiadomości na mój adres korespondencyjny lub adres e-mail: patrycja.zarska-cynk@s2g.pl Możesz też skorzystać z rezygnacji otrzymywania newslettera wysyłanego do Ciebie za Twoją zgodą poprzez wykorzystanie w tym celu linka zawartego w każdej takiej wysyłanej wiadomości.
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne, jeśli będziesz chciał/a skorzystać z niektórych oferowanych przeze mnie możliwości, przykładowo, by wysyłać newsletter potrzebujeę Twojego adresu mailowego, by udzielić odpowiedzi na pytania potrzebuję Twoich danych kontaktowych, gdy dokonujesz rezerwacji spotkania online lub zapisujesz się na wydarzenie, potrzebuję danych, by zrealizować usługę.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie podejmujeę decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, ani nie profiluję danych osobowych.

Pliki cookies oraz podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu (jako Użytkownika) przeglądającego naszą stronę internetową (Serwis). Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Cookies „serwisowe”

Wykorzystuję tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies).

Cookies „analityczne”

Wykorzystuję tzw. cookies analityczne, w celu poprawy jakości usług w Serwisie. W  związku z tym ja oraz inne podmioty, świadczące na moją rzecz usługi analityczne i statystyczne, korzystamy z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki cookies służące do analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do  tworzenia statystyk i  raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu.

Cookies „marketingowe”

Nie wykorzystuję pliki cookies do celów marketingowych.

Zarządzanie ustawieniami cookies

Serwisowe pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, są automatycznie instalowane w urządzeniu Użytkownika. Ich stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu.
Analityczne pliki cookies nie są automatycznie instalowane przez nas. Użytkownik może udzielić nam zezwolenia na instalację analitycznych plików cookies poprzez wyrażenie zgody przy otwarciu Serwisu.
Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację analitycznych plików cookies poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową. Wówczas będziemy uprawnieni do instalacji analitycznych plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki wykorzystywanej przez Użytkownika (w przypadku ustawień domyślnych instalowane są wszystkie pliki cookies).
Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację tylko wybranych analitycznych plików cookies. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową i wybrać pliki cookies, na których instalację Użytkownik chce wyrazić zgodę.
Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien kliknąć w ikonę znajdującą się w dolnym lewym rogu i wybrać wycofanie zgody.
Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest również za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
W przypadku braku wyrażenia zgody lub w razie wycofania zgody na dany rodzaj i danego dostawcę plików cookies (w przypadku braku akceptacji instalacji plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki) nasza Spółka nie instaluje tego rodzaju plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Postanowienia końcowe

W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące polityki prywatności serwisu kieruj bezpośrednio do mnie na adres: patrycja.zarska-cynk@s2g.pl